R-Floki vom Buchenforst

JCH SRB, 3xJCAC, 3xBOB, 3xBOG, 4xCAC, CACIB

VJP, HZP, Wasserprufung 1.price, BTR, HN

HD-ED-OCD free, Willebrand free

11/10, 68/68